Máy soi tiền USD

Máy soi tiền ASISSTANT450

Máy soi tiền ASISSTANT450 Hãng sản xuất: ARGUS Loại tiền: USD, EURO, Đôla Hồng Kông Thời gian bảo hành: 1 năm

Máy soi tiền DORS-1500

Máy soi tiền DORS-1500 Hãng sản xuất: DORS Loại tiền: USD, EURO, VND Thời gian bảo hành: 1 năm

Máy soi tiền Cashscan – 888

Máy soi tiền Cashscan - 888 Hãng sản xuất: CASHSCAN Loại tiền: USD, EURO Thời gian bảo hành: 1 năm  

Máy soi tiền Balion VT-9930A

Máy soi tiền Balion VT-9930A Hãng sản xuất: BALION Loại tiền: USD, EURO Thời gian bải hành: 1 năm

Máy soi tiền Dors 1100

Máy soi tiền Dors 1100 Hãng sản xuất: DORS Loại tiền: USD, EURO Thời gian bảo hành: 1 năm  

Máy soi tiền Cashscan – 510

Máy soi tiền Cashscan - 510 Hãng sản xuất: CASHSCAN Loại tiền: USD, EURO Bảo hành: Một năm

Máy soi tiền BALION NH-68A

Máy soi tiền BALION NH-68A Hãng sản xuất: BALION Loại tiền: EURO Bảo hành: Một năm

Máy soi tiền Oudis 2516

Hãng sản xuất: OUDIS Loại tiền: VND, USD, EURO, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật, Đôla Hồng Kông Xuất xứ: Nhật

Máy soi tiền Cashscan 520

Máy soi tiền Cashscan 520 Hãng sản xuất: CASHSCAN Loại tiền: USD, EURO Bảo hành: 6 tháng